Quick Links  
 
Actuele Spotkoers

Telefoon
+31 (0)20-689 5066
+31 (0)6-24994106


Achtergronden


 
 


ALGEMENE VOORWAARDEN ECHTGELD

Artikel 1 Definities

1. koper 

De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten waarmee zij een economisch geheel vormt, dan wel zich van bedient, alsmede de partij die blijk heeft gegeven als zodanig te willen gaan optreden.

2. EchtGeld 

EchtGeld te Amsterdam, tevens optredend als opdrachtnemer, alsmede alle voor haar, ten behoeve van de onderhavige overeenkomst, werkzame en door haar ingeschakelde personen. EchtGeld staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34239481 en bij de Belastingdienst Amsterdam onder BTW-nummer NL1230.09.492.B01.

3.overeenkomst 

De door EchtGeld in het kader van haar bedrijfsomschrijving met koper gesloten c.q. te sluiten, overeenkomst.
4. schriftelijk  Per brief, fax en/of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met EchtGeld in het kader van haar bedrijfsomschrijving gesloten, c.q. te sluiten, overeenkomsten, alsmede op al haar offertes en/of aanbiedingen.

2.

Met deze Algemene Voorwaarden strijdige en/of daarvan afwijkende bepalingen al dan niet opgenomen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door EchtGeld niet aanvaard, tenzij de aanvaarding van dergelijke bepalingenuitdrukkelijk schriftelijk door EchtGeld is bevestigd.


Artikel 3 Offerte/aanbod/aanvaarding

1.

Alle door EchtGeld verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door EchtGeld in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door koper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan koper om bij EchtGeld een opdracht te plaatsen.
2. Elke bij EchtGeld geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper dan ook.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat EchtGeld een opdracht integraal schriftelijk heeft aanvaard, dan wel blijk heeft gegeven door uitvoering te geven aan de opdracht deze te hebben aanvaard.
4. Alle door EchtGeld voorgestelde wijzigingen in het aanbod van koper, gelden als een hernieuwd aanbod dat door koper schriftelijk dient te worden aanvaard.
5. Elk aanbod van EchtGeld geschiedt vrijblijvend en kan, tot 14 dagen na aanvaarding, door EchtGeld schriftelijk worden herroepen.

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

1.

Prijzen worden door EchtGeld bepaald indien van toepassing op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
2. Latere wijzigingen in (edel)metaalprijzen, belastingen en/of rechten kunnen door EchtGeld, tot het moment dat EchtGeld een factuur heeft verzonden, te allen tijde, en derhalve eveneens nadat een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, ťťnzijdig, en derhalve zonder dat de instemming van koper vereist is, in de met koper overeengekomen prijs worden doorberekend.
3. Alle door EchtGeld opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van koper en zullen door EchtGeld bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levering, leveringstermijnen en condities

1.

Alle door EchtGeld opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van EchtGeld op.

2.

Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat EchtGeld vooraf op de verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen.

3.

Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van EchtGeld, dan wel een ander door EchtGeld aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van koper.

4.

Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door EchtGeld opgegeven leveringstermijn, tenzij EchtGeld koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben gesommeerd.

5.

Koper dient voor vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

6.

Indien koper de goederen niet uiterlijk binnen 3 werk dagen na de datum van terbeschikkingstelling bij EchtGeld heeft opgehaald, of heeft doen ophalen, is EchtGeld gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

7.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is EchtGeld te allen tijde gerechtigd in delen te leveren en te factureren.

8.

Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat EchtGeld voor vervoer van de goederen zal zorgdragen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de goederen het adres van EchtGeld verlaten. EchtGeld is in dat geval vrij om de wijze van vervoer te bepalen.

9

Indien EchtGeld voor vervoer zorgdraagt, dient koper EchtGeld is staat te stellen de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, af te leveren, bij gebreke waarvan EchtGeld gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.

10.

Indien is overeengekomen dat EchtGeld voor verzekering van de goederen zal zorgdragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij EchtGeld gebruikelijke voorwaarden.

11.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door EchtGeld vereiste zekerheid heeft gesteld.

12.

Ingeval levering niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen leveringstermijn (inclusief een eventuele verlenging op basis van lid 2 van dit artikel), is koper gerechtigd om EchtGeld schriftelijk een termijn te stellen, waarbinnen EchtGeld alsnog voor levering dient zorg te dragen. Een dergelijke termijn dient tenminste gelijk te zijn aan 10 werkdagen. Indien EchtGeld binnen de aldus door koper gestelde termijn niet alsnog voor levering zorgdraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden. Koper kan daaruit echter nimmer het recht ontlenen om aanspraak te maken op schadevergoeding.

 

Artikel 6 Betaling en betalingscondities

1.

EchtGeld behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft zorggedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen

2.

Bij alle overeenkomsten dient de betaling te zijn geschied binnen 7 dagen na de datum van sluiten overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met EchtGeld. Voornoemde betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

3.

 Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3 %. Tevens is koper alsdan 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 150,-. 

4.

Betaling strekt in eerste instantie ter voldoening van eventueel verschuldigde wettelijke rente, ter voldoening van eventuele  incassokosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op eventueel eerder openstaande vorderingen, oudste eerst, ongeacht een door koper opgegeven betalingsinstructie.

5.

Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van EchtGeld.

6.

Goederen worden geleverd na betaling aan EchtGeld. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met EchtGeld.

Artikel 7 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

1.

Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van EchtGeld totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
2. Koper is enkel in het kader van zijn gewone bedrijfsvoering gerechtigd goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te verhandelen en te bewerken. Daarbij dient koper te allen tijde een aan het door EchtGeld gehanteerde eigendomsvoorbehoud gelijkwaardig voorbehoud te bedingen. Verpanding, of anderszins bezwaring, van dergelijke goederen is niet toegestaan.
3. Indien koper de goederen bewerkt en daarvan een nieuw goed vormt, dan wordt koper geacht dit ten behoeve van EchtGeld te hebben gedaan. EchtGeld heeft de eigendom van het gevormde goed totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen ? inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
4. Zolang koper voor EchtGeld goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is koper verplicht EchtGeld onverwijld te informeren ingeval:

a. Derden rechten op deze goederen doen gelden.

b. Van faillissement, of de aanvraag daarvan.

c. Aanspraak wordt gemaakt op de Wet Schuldsanering.

d. Van surseance van betaling, of de aanvraag daarvan.

e. Van elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van EchtGeld kan beÔnvloeden.


Artikel 8 Bewaarneming

1.

Alle bij EchtGeld in bewaring gegeven goederen worden door EchtGeld adequaat verzekerd.

2.

Alle door EchtGeld in bewaring gegeven goederen blijven eigendom van de koper.

3.

Het is EchtGeld verboden te speculeren met goederen die bij Echtgeld in bewaring zijn gegeven.

4.

EchtGeld zal eens per jaar de, door de koper, in bewaring gegeven goederen daadwerkelijk tellen en de koper hiervan een afschrift doen laten toekomen

5.

De koper kan altijd de bij EchtGeld in bewaring gegeven goederen opvragen. EchtGeld verstuurt, na ontvangst van de ter zake doende (verzend)kosten, onverwijld de opgevraagde goederen naar de koper.

6.

Over de bij EchtGeld in bewaring gegeven goederen is de koper bewaarloon schuldig. Bewaarloon wordt eens per jaar gefactureerd en wordt niet gerestitueerd. Een jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij tussentijdse aankopen wordt het bewaarloon maandelijks tot 31 december verrekend. 

 

Artikel 9 Reclame en klachten

1.

Direct bij in ontvangst name van de goederen dient de hoeveelheid ontvangen materiaal, alsmede de kwaliteit daarvan, te worden gecontroleerd. Voor de hoeveelheid is de vermelding daarvan op de door EchtGeld vervaardigde factuur doorslaggevend.

2.

Reclames betreffende de hoeveelheid van de ontvangen goederen dienen binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen, schriftelijk aangetekend aan EchtGeld te worden gemeld. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van EchtGeld terzake.

3.

Reclames betreffende de kwaliteit dienen binnen 8 dagen nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen schriftelijk aan EchtGeld te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle eventuele verplichtingen van EchtGeld terzake, tenzij koper kan aantonen dat het betreffende gebrek niet eerder door haar geconstateerd kon worden.

4.

Bij een door EchtGeld gegrond bevonden reclame, kan EchtGeld nimmer tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verbandhoudende factuur.

5.

Bij reclame dienen de goederen ter inspectie van EchtGeld beschikbaar worden gehouden. Indien mogelijk zal inspectie plaatsvinden op het bedrijfsterrein van koper. Indien dit naar de beoordeling van EchtGeld noodzakelijk is, dienen de goederen door koper te worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies van EchtGeld.

6.

Retourzending zonder uitdrukkelijke schriftelijke instructie van EchtGeld, worden door EchtGeld niet geaccepteerd, c.q. niet in ontvangst genomen, c.q. aan koper geretourneerd. Voor dergelijke zendingen aanvaardt EchtGeld geen kosten.

 

 Artikel 10 Ontbinding en opschorting

1.

  Elke toerekenbare tekortkoming van koper onder 驮 van de met EchtGeld gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van koper is aangevraagd, dan wel surseance van betaling, of indien EchtGeld om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat koper enige verplichting niet zal nakomen, geeft EchtGeld het recht om elke overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang te ontbinden,onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

2.

Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op koper direct opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

1.

Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, bedrijfs - en transportstoornissen, gebrek aan grondstof of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan EchtGeld zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

2.

EchtGeld is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten, gedurende de periode dat ten aanzien van enige verplichting van koper sprake is van overmacht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/schadevergoeding

1.

EchtGeld kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van EchtGeld. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht

2.

Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart koper EchtGeld voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met koper gesloten overeenkomst

3.

Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal EchtGeld nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.

Op alle rechtsverhoudingen met EchtGeld is Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle eventuele geschillen met EchtGeld zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 14 Kennisneming Algemene Voorwaarden

1.

Een volledig afschrift van deze Algemene Voorwaarden zal op eerste schriftelijk verzoek van koper worden verstrekt.

 

Algemene Disclaimer en Privacy Reglement EchtGeld

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door EchtGeld.

Algemeen
Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiŽle risico's met zich mee. Het totale kostenoverzicht m.b.t. de betreffende dienstverlening is opvraagbaar bij EchtGeld, gevestigd aan de Vespuccistraat 132 hs, 1056 SV Amsterdam.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van EchtGeld een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan EchtGeld er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. EchtGeld aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van EchtGeld.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. EchtGeld of ťťn van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciŽle privť doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EchtGeld toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van EchtGeld omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy Reglement  
Alle informatie of gegevens welke naar EchtGeld wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

Binnen EchtGeld en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Uw persoonsgegevens zijn slechts voor EchtGeld en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar. EchtGeld geeft geen persoonsgegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij EchtGeld hiertoe verplicht wordt krachtens de wet.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen middels een schriftelijk verzoek aan Echtgeld indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

© 2005 EchtGeld.