Welkom bij EchtGeld

**********

Lucas en de Grote Gelddrukker. Een verhaal van Lucas en wat hij meemaakte in de Grote Geldwereld.

Dit is een verhaal over de avonturen van Lucas in de financiŽle wereld. Lucas wil een fiets kopen maar heeft hiervoor niet genoeg geld. Daarom gaat hij geld lenen bij de Stadsbank. Gaandeweg gebeuren er nare zaken waardoor de financiŽle situatie van Lucas alsmaar slechter en slechter wordt. Maar hij heeft geluk. Lucas ontmoet de Grote Gelddrukker en dan wordt Lucas ingewijd in de geheimen van het geld.

Marc Hagens is in 1964 geboren in het Limburgse. Na de studie pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is hij per toeval een tijdje in de financiŽle wereld beland. Als experiment heeft hij de kindertaal gekozen als medium om de onderliggende sociale constructen van deze financiŽle wereld te beschrijven. Uiteindelijk is het toch een humorvol boekje geworden dat informatief en herkenbaar is voor zowel volwassenen als kinderen.

Lucas en de Grote Geldrukker-Download als epub

Lucas en de Grote Geldrukker-Download als pdf

 

**********

Economie, geld, goud, energie en sociale wetenschappen-MJJ Hagens.pdf 2010

**********

Economie, geld, goud, energie en sociale wetenschappen 

Door: Marc Hagens, 12 juni, 2010/ info@echtgeld.nl (feedback is welkom) 

Na mijn studie pedagogiek aan de UvA ben ik per toeval in de edelmetaalhandel beland en door mijn achtergrond bekeek ik de diverse economische fenomenen vanuit een ander perspectief dan het gangbare. Lange tijd begreep ik weinig van de hoed en de rand en kwam mij alles gefragmenteerd voor… totdat ineens alle verschillende variabelen op de juiste plek vielen. Deze zienswijze wordt hieronder nader uitgewerkt. Uiteindelijk bleek het allemaal heel, heel eenvoudig te zijn.

Helaas is mijn schrijfstijl gespeend van eender welk literair niveau dan ook. Daarom, beste lezer(es), houdt moed, houdt vooral moed!

 Inhoud

-Economie: enkele vragen 
-Geld: de vergeten variabele in sociaal-wetenschappelijk onderzoek
-Wat is geld?
-Goud: waardevast in al zijn waardeloosheid
-Energie: Alpha en Omega
-Nawoord
-Enige vergelijkingen
-Links         

Economie; enkele vragen

De vragen die steevast bij mij bleven opkomen waren onder andere: wat is economie? Wat is geld? Waarom blijven goud en zilver toch gezien worden als geld? Waarom zijn olie, kolen en gas toch zo belangrijk? Waarom zijn er Centrale Banken? Waarom kun je alleen olie kopen in US Dollars? Waarom wordt de financiŽle situatie amper meegenomen in de sociaal-wetenschappelijke research en de diverse theorieŽn...? Veel vragen, met veel verschillende antwoorden, die worden beantwoord vanuit veel verschillende invalshoeken. Een kakofonie van vragen, antwoorden en invalshoeken. Het voor u liggend artikel poogt u te laten zien welke variabelen werkelijk van belang zijn binnen het economisch proces, en dat blijken er verdomd weinig te zijn.  

Geld; de vergeten variabele in sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Binnen de sociale wetenschappen wordt de financieel-economische situatie nauwelijks expliciet onderzocht. Dit terwijl iedereen weet dat een slechte financiŽle situatie ontzettend veel stress geeft wat zich kan uiten in ruzie, scheidingen, angst, hopeloosheid, woede, drugs, drank, minder aandacht voor de opvoeding, minder mogelijkheden voor de eigen ontplooiing of ontplooiing van de kinderen, kwalitatief minder goed voedsel, een kwalitatief minder goede woning of kleding, etc. De actuele financiŽle situatie bepaalt in hoge mate hoe en waar men leeft, welke doelen en dromen men kan verwerkelijken en het sociale netwerk waarin men verkeert. Veel geld alleen maakt niet gelukkig maar helpt wel enorm. Te weinig geld geeft echter altijd stress.

Naast de actuele financieel-economische situatie is ook van belang de financieel-economische situatie uit het verleden en de visie op de toekomstige financieel-economische situatie te onderzoeken. Als u nu welhaast zeker weet dat in de (nabije) toekomst de financiŽle positie zal verslechteren door ontslag, verdampen van pensioen, verkeerde investering, geen loonstijging, lastenverzwaring…, dan ervaart u nu reeds, in meer of mindere mate, stress en probeert u nu al de - mogelijke - gevolgen te mitigeren. Geld roept altijd een emotionele respons op en de huidige en/of mogelijk toekomstige financiŽle situatie bepaalt in hoge mate uw gedrag, outlook on life en psychologisch welbevinden. De hoeveelheid geld kan mijn inziens gelijk worden gesteld aan het vermogen om te kunnen overleven: ik heb geld dus ik overleef! Geld is zů belangrijk in al het sociale verkeer dat het een raadsel blijft waarom dit niet expliciet meegenomen wordt in regulier sociaal-wetenschappelijk onderzoek en theorievorming. Dit brengt ons bij de volgende vraag: wat Ūs geld Łberhaupt? 

Wat is geld?

Iedereen weet dat geld gebruikt wordt als modus voor waardebepaling, als middel om te rekenen, sparen, investeren, kopen en verkopen, als statussymbool, dat het op zichzelf eigenlijk waardeloos dient te zijn en ga zo maar door. Dit betreft echter alleen de functie die geld vervult. Maar wat is geld nu eigenlijk?

Geld is een sociaal construct. Geld is een verzameling van onderlinge afspraken. Niet meer en niet minder. Nogmaals: geld is een set van onderlinge afspraken vastgelegd in wetten en regels. Wij bepalen met zijn allen wat geld is en hoe het gezien dient te worden in het sociale verkeer. Als Wellink geld schept (bijdrukt) heet het ‘monetair beleid’; als u zelf geld schept (bijdrukt) in uw schuurtje heet het ‘valsmunterij’. Waarom? Omdat wij dit zo met z’n allen hebben afgesproken. We hebben met elkaar afgesproken dat alleen de De Nederlandsche Bank geld mag scheppen. Doordat geld een sociaal construct is - een set van onderlinge afspraken - betekent dit dat geld een menselijk bedenksel is. Omdat het een menselijk bedenksel is, zijn de onderlinge afspraken stante pede veranderbaar. De onderlinge afspraken met betrekking tot geld zijn niet in steen gebeiteld.

Een kernwaarde die geld dient te hebben is vertrouwen. Oftewel, komen wij, met z’n allen, de onderlinge afspraken omtrent geld na, blijft geld eerlijk, houdt eenieder zich aan de afspraak? Vertrouwen in het geld is van cruciaal belang om het sociale verkeer soepel te laten verlopen. De laatste tijd is het vertrouwen in geld flink geŽrodeerd omdat de onderlinge afspraken met betrekking tot geld aangepast zijn zonder iedere partij (i.c. de burgers) hierin te kennen. De onderlinge afspraken omtrent geld zijn eenzijdig aangepast ten gunste van enkele partijen. Dit maakt dat de sociale spanningen ook flink oplopen; het sociale contract betreffende geld is geschonden. Denk bijvoorbeeld aan Griekenland, Spanje, het gekrakeel in Nederland omtrent pensioenen, AOW, bezuinigingen…

Vertrouwen in geld is belangrijk maar blijkbaar niet voldoende. Er moet nog iets bij. Het vertrouwen in geld moet ůůk nog afdwingbaar zijn. Iedereen moet in staat zijn het vertrouwen bij iedereen te kunnen afdwingen, wil de situatie in tijd stabiel blijven. De huidige wereld wordt gekenmerkt door fiatgeld. Alle landen ter wereld maken gebruik van alleen fiatgelden. Fiatgelden kenmerken zich echter door het ontbreken van de kernfactor afdwingbaarheid van het vertrouwen. Regels, wetten en beleid omtrent geld en het bijbehorende vertrouwen in geld zijn aardig, maar als je het vertrouwen niet - onafhankelijk - kunt afdwingen heeft het weinig waarde. Dit verschijnsel zien wij momenteel mondiaal. De onderlinge afspraken omtrent geld veranderen momenteel zo snel en zo ondoorzichtig, dat het vertrouwen in geld is geschaad zonder dat de economische actor (onder andere u) de mogelijkheid wordt geboden om dit vertrouwen te kunnen afdwingen. Men voelt zich overgeleverd aan de gedachtekronkels van de ‘haute finance’, politici en Centrale Banken.

Trouwens, de afdwingbaarheid van vertrouwen speelt in nagenoeg elk facet van het leven een cruciale rol. U maakt onderlinge afspraken met anderen die uiteindelijk worden vastgelegd in contracten. Het contract maakt het mogelijk dat het onderlinge vertrouwen kan worden afgedwongen. Dit afdwingen gaat dan meestal via de rechtspraak. Denk aan diploma’s of het kopen van een tv. U vertrouwt de verkoper wel dat hij een jaar garantie geeft op de tv, maar wilt toch een garantiebewijs om dit, indien nodig, te kunnen afdwingen. U trouwt omdat u van uw partner houdt en u vertrouwt in zijn/haar goede wil. Toch wilt u een boterbriefje om dit vertrouwen, zo nodig, te kunnen afdwingen bij scheiding en alimentatie. Maar we dwalen af. De vraag rijst nu: is er geld denkbaar dat het vertrouwen in de onderlinge afspraken kan afdwingen, if need be?  Ja, dat is er. En zo komen wij bij goud.

Goud; waardevast in al zijn waardeloosheid

Goud,  het mythische edelmetaal der mensheid, bezongen en bevochten, altijd waardevol, des te meer, des te beter, zeldzaam, immer glanzend, kostbaar, sieraad en… geld.

Goud is op de keper beschouwd, een waardeloos en nutteloos metaal. Het kent weinig praktische toepassingen. Het is een zeldzaam metaal, roest niet, is ongevoelig voor de dagelijkse zuren, basen en/of andere chemische substanties maar is helaas veel te zeldzaam om als ideale dakbedekking te fungeren. Wat heb je er eigenlijk aan? Eigenlijk niets dus.

Waarom is goud dan het geld der mensheid geworden? Juist omdŠt het niet roest, zeldzaam is en je er eigenlijk niets praktisch mee kunt doen.

Zoals reeds gezegd: geld is een set van onderlinge afspraken, waarbij het gebruikte geld, op zichzelf, waardeloos moet zijn, maar tegelijkertijd ook in staat moet zijn het vertrouwen in de onderlinge afspraak af te dwingen. Goud slaagt met vlag en wimpel ten aanzien van deze parameters. Je bezit goud of je bezit het niet. Je kunt goud niet bijdrukken of per decreet maken; fysiek goud is. Of, op grotere schaal, de Centrale Bank bezit goud of bezit het niet. De fysieke aanwezigheid van goud in welke vorm dan ook, kan eerlijkheid in het economische verkeer afdwingen. Je kunt niet eenzijdig, zoals nu gebeurt met de fiatgelden, sjoemelen met de onderlinge afspraak die wij geld noemen. Daarom geeft het bezitten van goud macht. Daarom wordt wel gezegd: ‘He who owns the gold, makes the rules’. Afdwingbare eerlijkheid is een kernwaarde binnen het economische verkeer wil de situatie in tijd stabiel blijven. De volgende vraag die oprijst is natuurlijk: waarom is dwingende eerlijkheid zo belangrijk? Het antwoord ligt besloten in dť onderliggende variabele die alle aspecten van al het leven bepaalt: energie. 

Energie; Alpha en Omega

Voor niets gaat de zon op. Hierna gaat alles iets kosten. Jammer, maar het is niet anders.

Energie volgt natuurwetten en deze wetten staan wťl gebeiteld in steen. Natuurwetten zijn niet te veranderen. Energie heeft bepaalde kenmerken. Zo kan Energie niet gemaakt of vernietigd worden, energie kan alleen maar omgezet worden in andere vormen van energie.

In het dagelijks taalgebruik gebruiken wij de term energie voor het vermogen om nuttige arbeid te verrichten. Daarbij is van belang dat het vermogen tot het leveren van nuttige arbeid on demand plaatsvindt; dat u energie kunt aanwenden tot het leveren van arbeid op het moment dat het u uitkomt. Benzine is een prachtig voorbeeld. Benzine heeft het vermogen tot het leveren van nuttige arbeid maar u gaat dit vermogen pas gebruiken als u wilt gaan rijden. U bepaalt zelf wanneer benzine arbeid dient te gaan leveren en tot dat moment blijft het vermogen tot het leveren van nuttige arbeid opgeslagen in de benzinetank. Het grote probleem van de alternatieve energiebronnen is juist het onvermogen om de geoogste energie tot on demand op te slaan. De huidige technieken zijn hiervoor nog niet genoeg uitgerijpt om dit op grote schaal te kunnen verwerkelijken. Misschien dat opslag in de vorm van gecomprimeerde lucht hiertoe wel mogelijkheden biedt.

Alle processen op de aarde hebben op een of andere manier energie nodig. Zonlicht levert de energie voor plantengroei. Die planten eten wij weer op en met die energie kunnen we arbeid verrichten. Vrijwel alle goederen en diensten, die samen de economie vormen, worden uiteindelijk geproduceerd door en voor mensen. Mensen staan, hoe dan ook, op de top van de piramide van deze keten.

Mensen hebben diverse goederen en diensten nodig om te leven. Datgene wat wij zelf niet kunnen produceren proberen we te verkrijgen van anderen. Dat doen we door middel van onderlinge ruil. U wilt bijvoorbeeld een auto kopen. Het produceren van een auto kost een bepaalde hoeveelheid energie en u verricht een bepaalde hoeveelheid arbeid op uw werk. U ruilt eigenlijk [aantal uren arbeid] voor [mooie auto]. In feite ruilt u [hoeveelheid nuttige arbeid a] om voor een [hoeveelheid nuttige arbeid b]. De hoeveelheden nuttige arbeid dienen redelijk equivalent te zijn wil er een deal plaatsvinden. Bijvoorbeeld, u gaat naar de bakker voor een brood en, omgerekend, kost een brood u [10 minuten werken]. Hiermee gaat u akkoord en u ruilt uw 10 minuten arbeid om voor ťťn brood. Stel echter dat de bakker ook nog speciale broden heeft die, omgerekend, [1000 minuten werken] kosten voor u. Dit vindt u dan te duur, dus er vindt geen deal plaats. Zo bezien maakt u een afweging tussen [mijn investering in nuttige arbeid a] en [mijn opbrengsten van nuttige arbeid b]. Een deal vindt pas plaatst als de [opbrengsten nuttige arbeid] redelijk equivalent zijn aan de [kosten van nuttige arbeid] omdat er anders teveel energie verloren gaat of het teveel energie kost.

Het blijkt praktisch lastig te zijn voor mensen om direct de [hoeveelheid nuttige arbeid] met elkaar te ruilen, dus werd geld uitgevonden als medium voor deze uitruil van de diverse nuttige arbeiden. Zo bezien is geld slechts een medium van energie-uitruil.

Als geld echter niet een blijvende, eerlijke uitruil tussen de diverse nuttige arbeiden representeert, dan volgt trammelant. Nuttige arbeid kan namelijk gelijkgesteld kan worden aan het vermogen om te overleven. Uw pensioen is hiervan een voorbeeld. U spaart een deel van uw nuttige arbeid [x aantal uren werk] voor toekomstig gebruik. Deze verrichte nuttige arbeid wordt gespaard (opgeslagen) in het pensioenfonds via het medium geld. Momenteel staat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen onder druk omdat er flink gesjoemeld is met de fiatgelden waardoor het vertrouwen hierin is afgenomen en een gedeelte van de waarde is verdwenen. Een deel van uw pensioen is voor u verdampt. Het geld, nuttige arbeid, in de pensioenfondsen is echter niet verdampt; het is overgeheveld naar andere partijen. U hebt hiervoor echter wel vele uren gewerkt en een deel van de door u verrichte uren nuttige arbeid, uw energie, is u afgenomen en is gegaan naar andere partijen. Uw vertrouwen is geschonden, het sociaal contract is gebroken. U reageert hier heftig op omdat uw overlevingsinstinct wordt aangesproken; om te overleven hebt u energie nodig. Deze energie is oneerlijk van u afgenomen waardoor uw vermogen om te overleven minder wordt. Geld is een set van onderlinge afspraken. U hebt echter geen mogelijkheid deze set onderlinge afspraken met betrekking tot geld af te dwingen. U kunt het overeengekomen sociale contract ten aanzien van uw pensioen niet afdwingen. U voelt zich bedonderd en u bent ook bedonderd. In de kern is van u een gedeelte energie afgenomen zonder u hierin te kennen. Alle economische activiteit is in de kern uitruil van energie, uitruil van nuttige arbeid en deze uitruil moet geschieden in de vorm van een medium dat in staat is om afdwingbare eerlijk voor iedereen te kunnen garanderen wil het stabiel blijven in tijd.

Daarom is goud het geld der mensheid geworden. Goud is zeldzaam, tijdloos, waardeloos en nutteloos maar juist hierdoor is goud hťt medium geworden dat in staat is om er altijd voor te zorgen dat de uitruil van nuttige arbeid, dwingend eerlijk plaatsvindt voor iedereen, herhaal, voor iedereen!  

Energie is de onderliggende variabele voor alle aspecten van het leven, zo ook de economie.

Een economie is het totaal van geproduceerde goederen en geproduceerde diensten. Om goederen te maken en diensten te leveren is er energie nodig. Het kost een hoeveelheid olie, kolen, gas, elektriciteit om goederen en diensten te produceren. Wil men de economie laten groeien dan worden er meer goederen gemaakt en meer diensten geleverd. Dit kost dan altijd meer energie: meer olie, meer kolen, meer gas, meer elektriciteit. De wereld is echter aangekomen op een energie-plateau. Er komt minder olie, kolen, gas en uranium uit de grond dan dat de markt nu vraagt. De hoeveelheden kolen, olie, aardgas en uranium die aanwezig zijn in/op de aarde zijn tenslotte eindige energiebronnen. Ze zijn in eindige hoeveelheden winbaar. Meer energie geeft meer economie; minder energie geeft automatisch en altijd minder economie. Er kŠn geen economische groei plaatsvinden zonder extra energie; er moet ergens extra energie vandaan komen. Je kunt niet meer goederen en diensten produceren zonder ook meteen meer energie nodig te hebben... en energie kun je niet zelf maken. Om extra energie te krijgen kun je de productieprocessen, machines etc. stroomlijnen. Je gaat proberen de verspilling van energie te voorkomen en proberen de efficiency te verhogen. Hier zit echter een grens aan. Tevens probeer je ergens meer energie vandaan te halen en ook hier zit een grens aan. De wereld loopt, anno 2010, tegen haar energie-grenzen aan; minder energie betekent minder economie.

Aangezien we nu ongeveer op peak-oil en peak-gas, en binnenkort op peak-kolen en peak-uranium zitten mogen we blij zijn als we de huidige economische activiteit kunnen handhaven. ReŽle, langjarige  economische groei zit er domweg niet meer in. Tenzij... de alternatieve energiebronnen ineens wonderen laten zien. Economische activiteit was, is en zal zijn, onderlinge uitruil van energie!

Dat is nog niet alles. Samen met de afnemende economische activiteit zullen ook de huidige fiatgelden instorten. Er is niet genoeg energie om het voorgaande gesjoemel te kunnen goedmaken alsmede kun je het vertrouwen in de waarde, de onderlinge afspraken omtrent geld, niet afdwingen. Het regime der fiatgelden zal binnenkort eindigen en hiervoor in de plaats komen dan geldsystemen die de afgesproken eerlijkheid beter kunnen afdwingen. Ik denk hierbij aan goud, uren-voor-uren en/of uren-productie-goed, directe goederenruil (olie voor voedsel of visa versa), lokale geldsystemen of sociale dienstplicht. Hopelijk gaat de transitie van fiatgeld naar eerlijk geld deze keer eens zonder ellende, opstanden of (burger)oorlogen. We hoeven tenslotte de geschiedenis niet altijd te blijven herhalen. Probeer eens iets nieuws. J

 Nawoord

Uit het voorgaande mag blijken dat de ervaren huidige mondiale financieel-economische crisis in wezen zeer eenvoudig op te lossen is, cq een non-crisis is. De aarde heeft nog voldoende energie om de economie soepel te laten functioneren dus daar zit de bottleneck niet. Ook de regels omtrent het huidige fiatgeld zijn eenvoudig aan te passen, want het is een set van onderlinge afspraken. Toch gebeurt dit niet. Waarom gebeurt het niet terwijl de oplossing zo eenvoudig lijkt? Dit komt omdat de huidige crisis in wezen niet gaat over (sec) fiatgeld.

De huidige crisis is een gevolg van een massieve ’transfer of wealth’ van publieke pools naar enkele private pools. Geld is in deze onbelangrijk. Belangrijk zijn de eigendomsrechten: wie bezit wat en wie is de eigenaar. Met name eigendomsrechten t.a.v. grond, patenten, goederen, productiemiddelen en exclusief toegekende diensten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld, wederom maar weer de pensioenfondsen. De pensioenfondsen (publieke pools) hebben hevig geÔnvesteerd in Oost-Europa. Met veel kapitaal (uw gespaarde nuttige arbeid nu) zijn er prachtige fabrieken gebouwd en opgestart en de pensioenfondsen verkregen de aandelen. Door eenzijdig (=zonder u hierin te kennen) op mondiale schaal met de fiatgelden (=onderlinge afspraak) te sjoemelen verminderde de waarde van het geld en verslechterde de concurrentiepositie waardoor de productie afnam om, tot slot, te eindigen in een faillissement. De aandelen werden door de pensioenfondsen vervolgens voor een appel en een ei verkocht aan (onbekende) private partijen. Deze private partijen zijn  nu eigenaar van de fabrieken, gronden, patenten, machines enz. en niet uw pensioenfonds. Eigendomsrecht kunnen laten gelden over productiemiddelen is een key-aspect voor toekomstige verdiensten.

Uw gespaarde nuttige arbeid van nu is gebruikt om productiemiddelen te verkrijgen zodat u deze gespaarde nuttige arbeid in de toekomst kunt innen, als u met pensioen gaat. Door de ‘transfer of wealth’ is uw toekomstig te innen nuttige arbeid overgegaan naar private partijen. Zij innen de toekomstige nuttige arbeid en niet u. Bedenk dat geld slechts een medium is en blijft; het draait om uitruil van energie. Deze ‘transfer of wealth’ vindt momenteel plaats op een schaal en naar zo weinig private partijen, die ongekend is in de menselijke geschiedenis. Ik verwacht dan ook dat er een heroriŽntatie zal komen op de begrippen wat zijn collectieve goederen en collectieve diensten, wat is soevereiniteit en wat mag vrije markt genoemd worden? Tot die tijd kunt u het best pogen zelf enige productiemiddelen aan te schaffen zoals, grond, aardwarmtesystemen, zonnepanelen en enig eerlijk geld zoals goud en zilver. Energy transfer rules the world and gold is its mediator.

 Enige vergelijkingen

Misschien zijn onderstaande vergelijkingen nuttig.
Bedenkt dat Energie de onderliggende variabele is van alle processen, echt alle processen. 

[Energie]=[Economie= goederen + diensten]

[Energie=Economie] ǂ [meer Energie= meer Economie] ǂ [minder Energie=minder Economie] [Economische actoren=onderlinge uitruil van verschillende goederen en diensten]

[Economische actoren=onderlinge uitruil van verschillende goederen en diensten=onderlinge uitruil Energie]

[Economische actoren=onderlinge uitruil Energie] 

[Totaal Energie=Totaal Economie=totaal goederen+totaal diensten=Totaal onderlinge uitruil Energie] 

[Onderlinge uitruil Energie= gebeurt via Geld]

[hoeveelheid Energie=hoeveelheid Geld]

[Energie=Natuurwet=Onveranderbaar]

[Energie=Overleven]

[Geld=Sociaal Construct=Veranderbaar]

[Energie=Geld] ˅

[Energie=Geld=Overleven] ˅

[Eerlijk Geld=Onveranderbaar=Afdwingbare Eerlijkheid] ˅

[Oneerlijk Geld=Veranderbaar=Fiatgeld]

-Wil de situatie stabiel blijven in de toekomst dan geldt:

[Onderlinge uitruil Energie=Eerlijk Geld] 

-Indien geldt:

[Onderlinge uitruil Energie=Oneerlijk Geld]=>Trammelant=>nu

[Onderlinge uitruil Energie=Oneerlijk Geld]=[verminderde overlevingskansen voor de meesten]=>[Overlevingsinstinct speelt op]=>Trammelant  

Toekomst:

[Totaal Energie=Totaal Economie=totaal goederen+totaal diensten=Totaal onderlinge uitruil Energie=Totaal onderlinge uitruil Eerlijk Geld=[Maximale kans op overleven voor eenieder]=[Utopia] J
========================================== 

Links

-Energie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie

-Geld:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geld

-Geldgroei: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldgroei

-Eigendom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigendom

-Redistribution (economics): http://en.wikipedia.org/wiki/Redistribution_(economics)

-Wealth: http://en.wikipedia.org/wiki/Wealth

-Distribution of wealth: http://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_of_wealth

-The Wealth-Transfer Machine: http://www.gold-eagle.com/editorials_02/schicht010902.html